Algemene voorwaarden voor installatie, inbedrijfstelling, reparatie, onderhoud en andere diensten

PDF DOWNLOAD

Zimmer Group Benelux B.V., statutair gevestigd te Mierlo en kantoorhoudende te Zwolle

§ 1: Toepassingsgebied, geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden voor installatie, inbedrijfstelling/monitoring, reparaties, onderhoud en overige diensten (verder:: "Algemene Voorwaarden Service" of “Voorwaarden“) van Zimmer Group Benelux B.V., (verder: “Zimmer“ en hierna ook aangeduid als "wij" of "ons"), zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen of partnerschappen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van het contract met ons handelen in de uitoefening van hun zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemingen) en op publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen.
 2. Alle door Zimmer geleverde klantendiensten op het gebied van montage, inbedrijfstelling, bewaking, reparaties, onderhoud en andere diensten (hierna te noemen "werkzaamheden", “werk“ of "werkdiensten") worden uitsluitend uitgevoerd op basis van deze Algemene Voorwaarden Service. Tegenbevestigingen of verwijzingen door de klant onder verwijzing naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden op het gebied van montage/reparatie/diensten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke algemene (inkoop)voorwaarden die afwijken van onze Voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid ervan. Onze Voorwaarden zijn ook van toepassing indien wij het werk zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze Voorwaarden.
 3. Indien de uit te voeren werkzaamheden deel uitmaken van een leveringsovereenkomst, zijn onze Algemene Voorwaarden Service eveneens onverkort van toepassing. In geval van tegenstrijdige regelingen gaat de regeling van deze Voorwaarden voor op de daarmee strijdige regeling.
   

§ 2: Definities; omvang van de werkzaamheden

 1. Onderhoud: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of gespecificeerd in de technische voorschriften van de fabrikant, omvatten de onderhoudswerkzaamheden:
  a) Controle van de toestand van het apparaat
  b) Controleren van functies en instellingen
  c) Schoonmaken, voor zover mogelijk en nodig voor de functie
  d) Smering
  e) Bijvullen, aanvullen of vervangen van middelen nodig voor het bedrijf van het apparaat of verbruiksmateriaal
  f) Geplande vervanging van slijtageonderdelen
 2. Reparatie: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten de reparatiewerkzaamheden:
  a) Opsporen van problemen
  b) Vervanging van versleten of defecte onderdelen en aankoop van nieuwe onderdelen (origineel merk of onderdelen van dezelfde kwaliteit)
  c) Reparatie van defecte onderdelen of componenten en daaropvolgend hergebruik
  d) Functietest
  e) Maatregelen om schade aan machines en uitrusting te voorkomen of te verhelpen die het gebruik ervan (kunnen) belemmeren
  De reparatiewerkzaamheden kunnen zowel op de plaats van gebruik als in onze fabriek worden uitgevoerd. In geval van reparaties in de fabriek wordt uitdrukkelijk verwezen naar § 8.
 3. Assemblage: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of gespecificeerd in de assemblage-instructies van de fabrikant, omvat de assemblage:
  a) Het samenvoegen van de afzonderlijke componenten tot een geheel
  b) Uitlijnen en bevestigen
  c) Afstellen en controleren
  d) Hulpmaatregelen, b.v. reinigen, afdichten, smeren, enz.
 4. Inbedrijfstelling: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat de inbedrijfstelling:
  a) Noodzakelijke controles
  b) Aanpassingen en proefdraaien
  c) Tests van installatieonderdelen en -systemen die na voltooiing van de installatie vereist zijn om functioneel vermogen te bereiken als voorwaarde voor de aanvang van het proefbedrijf.
  d) Toezicht op testruns
  e) Het opsporen en elimineren van fouten waarvoor wij verantwoordelijk zijn
 5. Andere diensten: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt onder andere diensten verstaan afzonderlijk overeengekomen diensten waarmee de klant individueel wordt ondersteund en bediend.
   

§ 3: Arbeidsveiligheid; verplichtingen tot samenwerking en technische bijstand van de besteller

 1. De klant zal ons personeel op eigen kosten ondersteunen bij de uitvoering van de werkzaamheden, met name om ervoor te zorgen dat ons personeel onmiddellijk met de werkzaamheden kan beginnen volgens het overeengekomen tijdschema en deze zonder vertraging kan uitvoeren tot aan de oplevering. Daartoe wordt een montageleider aangewezen, via wie de communicatie met de klant verloopt. Voor zover werkzaamheden buiten de normale werktijden moeten worden verricht, wordt de klant daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk in kennis gesteld.
 2. De klant dient de nodige bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming van personen en goederen op de plaats van uitvoering. Hij stelt de montageleider tevens in kennis van bestaande bijzondere veiligheidsvoorschriften, voor zover deze voor het montagepersoneel van belang zijn. Tevens stelt hij de montageleider in kennis van eventuele overtredingen van deze veiligheidsvoorschriften door het montagepersoneel.
 3. Op verzoek verleent de klant ons kosteloos uitgebreide ondersteuning bij de in- en wederuitvoer van onze artikelen en gereedschappen, alsmede bij het verkrijgen van inreis-, uitreis- of werkvergunningen; dit geldt ook voor eventuele douaneformaliteiten en belastingverklaringen.
 4. De klant zal ons op verzoek tijdig de actuele technische documentatie ter beschikking stellen waarover hij beschikt (bv. tekeningen, beschrijvingen, tabellen, instructies, enz.) en die nuttig is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, indien deze niet door ons zijn opgesteld.
 5. Indien de werkzaamheden in de bedrijfsruimte van de klant worden uitgevoerd, is de klant verplicht op eigen kosten technische bijstand te verlenen, in het bijzonder om de volgende voorwaarden te waarborgen:
  a) Elektrische aansluitingen, netwerkaansluitingen en persluchtaansluitingen volgens de specificaties in het leveringscontract
  b) Terbeschikkingstelling van en vrije toegang tot het geschikte installatiegebied
  c) Toestand van de ondergrond overeenkomstig de specificatie in het leveringscontract
  d) Terbeschikkingstelling van een werkkamer/-ruimte en recreatieruimte voor ons personeel en onze onderaannemers met wasgelegenheid, sanitaire voorzieningen en eerste hulp, met telefoon- en internetaansluiting indien nodig.
  e) Geschikte hefwerktuigen zoals kraan en vorkheftruck voor laden en lossen, voor montage en voor vervoer op de bouwplaats. De hefhoogte en het draagvermogen moeten voldoende zijn voor de montage van de onderdelen.
  f) Het uitvoeren van intern transport van de losplaats naar de plaats van gebruik.
  g) Tegen weersinvloeden beschermde en diefstalveilige opslagruimte in de buurt van de montageplaats voor de geleverde onderdelen en een afsluitbare ruimte voor het opbergen van ons gereedschap
  h) Voldoende monsterdelen / materiaal en personeel om in de installatie te kunnen inregelen
  i) Terbeschikkingstelling van de nodige apparaten en zware werktuigen (bijv. hefwerktuigen, las- en boorapparatuur, enz.), alsmede van de nodige grondstoffen en materialen (bijv. documenten, brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, licht, enz.) Speciaal gereedschap dat nodig is voor de installaties wordt door ons ter beschikking gesteld.
  j) Het ter beschikking stellen van het nodige en geschikt hulppersoneel in het aantal en voor de tijd die voor de voorgenomen werkzaamheden nodig is. In het bijzonder is ons ingezette personeel niet verplicht metselwerk, operationele elektrische werkzaamheden of ongeschoold werk te verrichten. Het ingezette hulppersoneel volgt de instructies van onze montageleider op. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor hulppersoneel. Indien een defect of schade wordt veroorzaakt door hulppersoneel als gevolg van instructies van de montageleider, is het bepaalde in § 10 van toepassing.
 6. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht om, na het stellen van een redelijke termijn, in zijn plaats en op zijn kosten de handelingen te verrichten waartoe de klant verplicht is. De wettelijke bepalingen blijven onverlet.
   

§ 4: Vergoeding; Betalingsvoorwaarden

 1. De werkzaamheden worden gefactureerd volgens de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Tarieven voor servicewerkzaamheden" op basis van aan de werkzaamheden gespendeerde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een vaste, forfaitaire of pakketprijs is overeen-gekomen. Reis- en transportkosten, gebruikte (vervangings-)onderdelen, materialen, speciale diensten en door de klant veroorzaakte wachttijden, overuren en andere kosten worden afzonderlijk op de factuur vermeld.
  Wachttijden, overuren, speciale diensten en andere aan de klant toe te rekenen kosten (meerwerk, extra reistijd, enz.) worden extra in rekening gebracht, zelfs indien een vaste, forfaitaire of pakketprijs is overeengekomen.
 2. In de prijzen volgens onze "Tarieven voor Diensten" is de omzetbelasting niet inbegrepen. De omzetbelasting zal aanvullend in rekening worden gebracht tegen het wettelijk bepaalde percentage.
 3. Na voltooiing van de werkopdracht, doch uiterlijk aan het einde van elke werkweek, zal de klant de door ons ingezette personeel gewerkte tijd op daartoe voorgelegde urenverantwoordingsstaten schriftelijk bevestigen.
 4. Wij hebben het recht redelijke voorschotten te verlangen. Factuurbedragen dienen binnen veertien dagen zonder enige aftrek te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van ontvangst van de betaling door ons is bepalend.
  Indien de klant in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de klant over het openstaande factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd ten belope van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW De klant heeft slechts het recht betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of met kracht van gewijsde zijn vastgesteld.
   

§ 5: Reparaties die niet kunnen worden uitgevoerd

 1. De door ons met het oog op het uitbrengen van een offerte uitgevoerde foutdiagnose alsmede verdere gemaakte en te bewijzen kosten worden ook dan aan de klant in rekening gebracht, indien de reparatiewerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, met name indien:
  • de fout waarover wordt geklaagd, zich tijdens het onderzoek naar de klacht niet heeft voorgedaan,
  • de klant opzettelijk de overeengekomen datum voor de dienstverlening heeft gemist,
  • de reparatieopdracht tijdens de uitvoering door de klant werd geannuleerd,
  • de vereiste vervangings-/reserveonderdelen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden aangeschaft.
 2. De te herstellen installatie/machine moet slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld tegen vergoeding van de kosten, tenzij de uitgevoerde werkzaamheden niet noodzakelijk waren.
 3. In geval van reparatiediensten die niet kunnen worden uitgevoerd, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan het te repareren voorwerp, voor de schending van contractuele nevenverplichtingen en voor schade die niet aan het te repareren voorwerp zelf is ontstaan. Dit geldt ongeacht de rechtsgrond waarop de klant zich beroept. Zimmer is daarentegen aansprakelijk in geval van opzet, grove schuld van de eigenaar/organen of leidinggevend personeel, alsmede in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (=verplichtingen waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In het geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, is Zimmer alleen aansprakelijk - behalve in gevallen van opzet en grove nalatigheid van organen van Zimmer en/of haar leidinggevend personeel - voor redelijkerwijs voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst.
 4. § 5 is in dit verband ook van toepassing op andere diensten.
   

§ 6: Tijdstip van uitvoering en vertragingen bij de uitvoering

 1. Onze informatie over verwachte uitvoeringstermijnen is gebaseerd op ruwe schattingen en is derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum is overeengekomen.
 2. De klant kan slechts de instemming van een bindende uitvoeringstermijn verlangen wanneer de omvang van het werk nauwkeurig is bepaald, alle commerciële en technische kwesties zijn opgehelderd, de waarschijnlijk benodigde (vervangings-)onderdelen beschikbaar zijn, overeenstemming is bereikt over de omvang van de medewerking van de klant en alle officiële certificaten en goedkeuringen van de kant van de klant zijn verkregen.
 3. Indien wij onze werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip aanvangen of voltooien, dient de klant ons schriftelijk een laatste redelijke termijn van ten minste één week te stellen voor de aanvang of voltooiing van de werkzaamheden. Indien wij de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de redelijke termijn aanvangen of voltooien, heeft de klant het recht de noodzakelijke werkzaamheden zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. De klant heeft het recht om van ons een vergoeding te eisen voor de redelijke kosten van dergelijke uitgevoerde vervangingswerkzaamheden.
 4. Werkonderbrekingen, vertragingen en verlengingen van de uitvoeringstermijnen na een uitdrukkelijk overeengekomen einddatum, die te wijten zijn aan omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, komen ten laste van en voor rekening van de klant.
 5. Indien de voltooiing van onze uit te voeren werkzaamheden wordt vertraagd ten gevolge van overmacht of gebeurtenissen die ten tijde van de uitvoering niet voorzienbaar waren (bijv. natuurrampen, epidemieën, gewapende conflicten, revolutie, terrorisme, sabotage, nucleaire/reactorongevallen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, reiswaarschuwingen, niet-levering of onjuiste of laattijdige levering door leverancier(s), worden wij voor de duur van de gebeurtenis ontheven van onze prestatieverplichtingen en wordt de termijn voor de voltooiing van onze uit te voeren werkzaamheden evenredig en met inachtneming van een redelijke extra aanloopperiode verlengd. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen nadat wij in gebreke zijn gebleven.
 6. Indien de klant schade lijdt ten gevolge van een vertraging waarvoor wij verantwoordelijk zijn, heeft hij het recht een forfaitaire vergoeding voor de vertraging te eisen. Deze bedraagt 0,5% voor elke volle week vertraging, maar in totaal maximaal 3% van de vergoeding voor dat deel van de door ons te verrichten werkzaamheden dat door de vertraging niet tijdig kan worden benut.
 7. Indien de klant ons een redelijke termijn stelt voor de nakoming na de vervaldag - rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen - en indien deze termijn niet wordt nageleefd, heeft de klant het recht om binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen de overeenkomst te ontbinden. De klant is verplicht om, indien er gronden bestaan de overeenkomst te ontbinden, binnen een redelijke termijn mee te delen of hij gebruik zal maken van dit recht. Verdere aanspraken wegens vertraging bestaan uitsluitend binnen het kader van artikel 10 van deze Voorwaarden.
   

§ 7: Aanvaarding; overdracht van gebruik en risico

 1. De klant is verplicht medewerking te verlenen aan oplevering van het werk zodra hij van de voltooiing in kennis is gesteld en de contractueel overeengekomen test van het uitgevoerde werk heeft plaatsgevonden. De klant mag de aanvaarding niet weigeren in geval van een niet-essentieel gebrek in het werk. Indien de klant de oplevering niet onmiddellijk na de kennisgeving van de gereedheid voor oplevering uitvoert, wordt onze prestatie niettemin geacht te zijn aanvaard indien -twaalf werkdagen zijn verstreken na de kennisgeving van de gereedheid voor oplevering of de klant de installatie/ machine/het apparaat in gebruik heeft genomen (bijv. inbedrijfstelling, begin van de productie) -of de klant de oplevering niet heeft uitgevoerd dan wel daaraan niet heeft meegewerkt om een andere reden dan een aan ons gemeld gebrek.
 2. De kosten van een opleveringstest (inclusief de kosten van proefmateriaal en bedrijfsmiddelen) zijn voor rekening van de klant. De kosten van ons personeel daarentegen blijven voor onze eigen rekening.
 3. Indien de uitvoering van ons werk niet in overeenstemming is met de gesloten overeenkomst zijn wij verplicht het gebrek te verhelpen. Dit geldt niet indien het gebrek onbeduidend is voor de belangen van de klant of te wijten is aan een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is.
 4. Bij oplevering vervalt onze aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken, tenzij de klant zich het recht heeft voorbehouden een beroep te doen op een bepaald gebrek.
 5. Na kennisgeving van de voltooiing van het werk of (indien overeengekomen) na proefdraaien gaat het risico van het werk over op de koper.
   

§ 8: Overdracht van het voorwerp van de herstelling aan onze werken

 1. Indien, in bepaalde gevallen, reparatieopdrachten vereisen dat het te repareren voorwerp naar onze fabriek wordt vervoerd, komt het vervoer van het te repareren object van en naar onze werkplaats ten laste van de klant.
 2. De klant draagt het transportrisico. Op uitdrukkelijk verzoek en kosten van de klant wordt het heen- en terug-transport verzekerd tegen verzekerbare transportrisico's (bv. breuk, brand, diefstal, enz.).
 3. Er is geen verzekeringsdekking tijdens de reparatie in onze werkplaats. De klant dient ervoor te zorgen dat de bestaande verzekeringsdekking voor het te repareren object gehandhaafd blijft (bijv. met betrekking tot brand-, leidingwater-, storm- en machinebreukverzekering, enz.). Wij dekken deze risico's alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant.
   

§ 9: Garantie; materiaaldefecten

 1. Na aanvaarding van de werkprestatie zijn wij aansprakelijk voor gebreken met uitsluiting van alle andere aanspraken van de klant, niettegenstaande § 9 lid 5 en § 10 Aansprakelijkheid, in die zin dat wij de gebreken moeten verhelpen. De klant dient ons onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk op de hoogte te brengen van elk geconstateerd gebrek.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk indien het gebrek onbeduidend is voor de belangen van de klant of te wijten is aan een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is.
 3. Indien de klant of een door hem ingeschakelde derde zonder onze voorafgaande toestemming ondeskundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitvoert, vervalt onze aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid en ter voorkoming van onevenredig grote schade, in welk geval wij onmiddellijk op de hoogte moeten worden gesteld, of indien wij een redelijke termijn hebben laten verstrijken die ons is gesteld voor het verhelpen van het gebrek, heeft de klant het recht het gebrek zelf of door een derde te laten verhelpen en van ons een vergoeding van de daarmee verbonden noodzakelijke kosten te verlangen.
 4. Van de directe kosten die voortvloeien uit het verhelpen van gebreken nemen wij - voor zover de klacht gegrond blijkt te zijn - de kosten van het vervangende/vervangende onderdeel inclusief verzending voor onze rekening. Wij dragen tevens de kosten van demontage en installatie, alsmede de kosten van het ter beschikking stellen van de nodige monteurs en assistenten, met inbegrip van de reiskosten, voor zover dit voor niet tot onevenredig hoge kosten leidt.
 5. Indien wij - met inachtneming van de wettelijke uitzonderingen - een ons gestelde redelijke termijn voor het verhelpen van het gebrek vruchteloos laten verstrijken, heeft de klant binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen recht op vermindering van de koopprijs. Het recht op vermindering van de koopprijs geldt ook in andere gevallen waarin het herstel van het verzuim niet is gelukt. Indien de verrichte werkzaamheden, ondanks de vermindering van de koopprijs, aantoonbaar voor de klant gelet op zijn belangen in redelijkheid niet aanvaardbaar is , kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de klant ons heeft aangesproken wegens vermeende gebreken en blijkt dat er ofwel geen gebrek is, ofwel dat het beweerde gebrek berust op een omstandigheid die ons niet tot garantie verplicht, zal de klant ons alle kosten vergoeden die wij in verband met het onderzoek van de klacht of de daaropvolgende prestatie hebben gemaakt, tenzij de klant kan het onterechte beroep op het vermeende gebrek niet worden toegerekend.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk
  a. voor schade en defecten veroorzaakt door ondeskundig of ongeschikt gebruik van de machine/installatie, met name door overbelasting, verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundig onderhoud of verkeerde montage door de klant, gebruik van ongeschikt bedrijfsmateriaal of verbruiksgoederen, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor omstandigheden van hierboven genoemde aard;
  b. indien door ons gegeven voorschriften of aanwijzingen voor handeling, installatie, bediening, onderhoud en reiniging door de koper of derden niet worden opgevolgd, tenzij het betreffende gemelde gebrek niet aan deze niet-naleving te wijten is;
  c. voor de gevolgen veroorzaakt door ondeskundig herstel door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien de klant of door de klant ingeschakelde derden zonder onze toestemming wijzigingen aan de machine/installatie aanbrengt of onderdelen vervangt, tenzij het gebrek in kwestie daaraan niet te wijten is;
  d. voor de natuurlijke slijtage van de machine / het systeem of afzonderlijke onderdelen.
 8. De garantieperiode voor nieuwe onderdelen bedraagt 12 maanden. De garantieperiode voor gebruikte montage-/reserve-/vervangingsonderdelen bedraagt 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om voor de installatie van bepaalde onderdelen een andere regeling te treffen, die dan op de orderbevestiging moet worden vermeld. Dit zijn ingebouwde onderdelen die voldoen aan een bedrijfsurenregeling in de zin van een belasting van het onderdeel en die dus mogelijk kortere garantieperiodes met zich meebrengen. In voornoemde gevallen beginnen de termijnen te lopen vanaf de oplevering of ingebruikneming, doch uiterlijk 1 maand na de levering van de onderdelen.
   

§ 10: Aansprakelijkheid; uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien een geleverd montage- / vervangings- / ruilonderdeel door onze schuld tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden beschadigd raakt, zullen wij dit naar onze keuze en op onze kosten repareren of een nieuw exemplaar leveren. In alle andere gevallen is § 10 lid 3 van toepassing.
 2. Indien de door ons geleverde goederen en verrichte werkzaamheden door de klant niet conform de overeenkomst kunnen worden gebruikt door onze schuld, als gevolg van nalatige of gebrekkige uitvoering, als gevolg van aanbevelingen die voor of na het sluiten van de overeenkomst zijn gedaan of door schending van andere contractuele nevenverplichtingen - in het bijzonder instructies voor de bediening van de machine / het systeem of door ons geleverde reserve / vervangingsonderdelen - gelden de volgende bepalingen met uitsluiting van verdere aanspraken van de klant.
 3. Wij zijn aansprakelijk - ongeacht de rechtsgrond - voor schade die niet aan het voorwerp van onze werkprestatie zelf is ontstaan in overeenstemming met het volgende:
  a. in geval van opzet
  b. in geval van grove schuld van de eigenaar van het bedrijf / de uitvoerende organen of leidinggevenden,
  c. in geval van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid
  d. in het geval van gebreken die wij frauduleus hebben verzwegen
  e. in het kader van een garantieverplichting
  f. voor zover er op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijkheid bestaat voor persoonlijk letsel of zaakschade aan particulier gebruikte voorwerpen
 4. Bij opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (=verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) zijn wij ook aansprakelijk bij grove nalatigheid van niet-uitvoerende medewerkers en in geval van lichte schuld, in het laatste geval beperkt tot de voor het contract typische, redelijkerwijs voorzienbare schade. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze medewerkers.
   

§ 11: Beperking

 1. Behoudens § 9 nr. 8 bedraagt de verjaringstermijn voor aanspraken van de koper - op welke rechtsgrond dan ook - één jaar. De termijn begint te lopen vanaf de oplevering of de ingebruikneming, maar uiterlijk 1 maand na levering.
 2. Daarentegen gelden de wettelijke verjaringstermijnen voor vorderingen tot schadevergoeding volgens § 10 nummer 3 a-d en f en voor gebreken aan een gebouw alsmede voor gebreken aan geleverde zaken die overeenkomstig hun normale wijze van gebruik ten behoeve van een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt.
   

§ 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde/geïnstalleerde/gebruikte accessoire/vervangings-/ruilonderdeel blijft ons eigendom tot de volledige betaling van onze vordering uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst. Er kunnen verdere afspraken tot het stellen van zekerheid worden gemaakt.
 2. In geval van handelen in strijd met de overeenkomst door de koper, in het bijzonder in geval van zijn betalingsverzuim, hebben wij het recht om het geleverde accessoire/vervangings-/ruil-onderdeel na aanmaning terug te nemen. De koper is verplicht de goederen af te geven. Onze handhaving van het eigendomsvoorbehoud alsmede het leggen van beslag op het accessoire/vervangings-/ruil-onderdeel gelden niet als ontbinding van de overeenkomst.
 3. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen wanneer een derde aanspraken op of rechten op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaak doet gelden. De klant ondersteunt ons kosteloos bij het nastreven van onze belangen.
   

§ 13: Terugzending van ongebruikte reserveonderdelen door de besteller

 1. Indien de klant verschillende reserveonderdelen bij ons heeft besteld met het doel de reparatie/ servicetijd te verkorten, omdat bij het plaatsen van de bestelling niet duidelijk was welk reserve-onderdeel uiteindelijk nodig zou zijn, dan moet de klant de reserveonderdelen die niet nodig zijn binnen 2 weken na voltooiing van de reparatie op eigen kosten en risico (franco en verzekerd naar onze opslagplaats) aan ons retourneren. De klant moet ons elke waardevermindering van het geretourneerde vervangingsonderdeel (bv. gebruikssporen ten gevolge van montage en/of demontage) vergoeden.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de koper de gemaakte kosten voor inkomende goederen, inspectie en kosten van heropslag aan te rekenen.
   

§ 14: Gegevensbescherming; verklaring van toestemming van de besteller

 1. De voor de afwikkeling van de bestelling vereiste gegevens, in het bijzonder naam en adres / vestigingsplaats van de klant, worden door ons elektronisch opgeslagen en gebruikt en verwerkt voor de afwikkeling van de bestellingen, in het bijzonder voor de communicatie met de klant of de afwikkeling van overeenkomstige aanvragen van de klant, alsmede voor verdere reclamedoeleinden van onze onderneming (mailings, etc.). 
  De contractgegevens zullen ook worden gebruikt om indien nodig een kredietcontrole te laten uitvoeren door een kredietinformatiebureau. Het opslaan en verwerken van de gegevens van de klant door ons geschiedt met strikte inachtneming van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Door een aanvraag bij ons in te dienen, uiterlijk bij het sluiten van een overeenkomst, stemt de klant in met de opslag van zijn gegevens zoals beschreven in het eerste lid 1. De klant stemt er ook mee in dat wij in geval van handelen in strijd met de overeenkomst door de klant deze gegevens kunnen doorgeven aan personen die wij belasten met het afdwingen van onze eigen vorderingen en rechten. De klant stemt er eveneens mee in dat het door ons ingeschakelde postbedrijf ons het juiste adres van de klant meedeelt indien een postzending niet op het eerder bekende adres kon worden afgeleverd. De klant heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor het opslaan, het gebruik en de verwerking van zijn gegevens op elk moment in te trekken. Hij kan te allen tijde schriftelijk verzoeken dat zijn gegevens worden gewist. De klant heeft te allen tijde het recht om informatie te verlangen over de gegevens die over zijn persoon zijn opgeslagen, de herkomst en de ontvanger ervan, het gebruik van de gegevens en het doel ervan.
   

§ 15: Toepasselijk recht; bevoegde rechter; diverse

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van Zimmer. Wij hebben echter ook het recht een vordering in te stellen in de hoofdvestiging van de klant. Dwingende wettelijke bepalingen betreffende de exclusieve bevoegdheid van de rechter voor bepaalde vorderingen blijven van toepassing.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden Service of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten tussen ons en de klant geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar zou zijn of worden, of indien er een leemte zou bestaan in deze Voorwaarden, zal de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten daardoor niet worden aangetast. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt de geldige of afdwingbare bepaling die het dichtst bij het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling komt, geacht te zijn overeengekomen. In geval van een leemte wordt de bepaling geacht te zijn overeengekomen die overeenstemt met hetgeen overeenkomstig het doel van deze Voorwaarden zou zijn overeengekomen, indien de contracterende partijen de betrokken aangelegenheid van meet af aan in overweging zouden hebben genomen.
 4. Voor zover deze Algemene Voorwaarden Service een schriftelijkheidsvereiste kennen, is verzending per fax of e-mail voldoende om aan de schriftelijkheidseis te voldoen.
 5. De door de koper aan ons ter beschikking gestelde technische documentatie, die wij bijv. in het kader van § 3 nr. 4 nodig hebben voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de uitvoering van het contract.