Kwaliteitsmanagement

Zimmer GmbH werkt met een geïntegreerd managementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015 en DIN EN ISO 14001:2015. Onze topprioriteit zal altijd zijn om de kwaliteit van ons bedrijf en de tevredenheid van onze klanten te bevorderen, uit te breiden en permanent te behouden. Kwaliteitsmanagement beperkt zich niet tot de kwaliteit van de producten, maar moet het kader vormen voor een alomvattend systeem waarin er plaats is voor alle andere organisatorische elementen, alsmede de interne en externe behoeften. Milieumanagement houdt rekening met de gevolgen van onze onderneming voor het milieu en beperkt deze tot een minimum.

Kwaliteitsbeleid van Zimmer

Het kwaliteitsbeleid van de Zimmer Group houdt rekening met de verwachtingen en behoeften van de klant, bevat de verbintenis op alle niveaus van de onderneming om te voldoen aan vastgelegde eisen en voortdurende verbetering, en vormt het kader voor het bepalen en herzien van de kwaliteitsdoelstellingen.
Het kwaliteitsbeleid dient als leidraad voor alle medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en is beschikbaar voor belangstellenden. De directie moet ervoor zorgen dat het kwaliteitsbeleid binnen de hele onderneming wordt gecommuniceerd, begrepen en uitgevoerd.

1. Klanttevredenheid
Onze klanten zijn onze partners. Zij beslissen over het succes en het voortbestaan van onze onderneming. Wij willen de wensen en toekomstige taken van onze klanten in een vroeg stadium identificeren en voor betrouwbare oplossingen zorgen.

2. Groei
Met onze ideeën en kennis creëren we nieuwe producten en stellen we onze toekomst veilig. Zo willen wij de problemen van onze klanten oplossen en aan hun eisen en verwachtingen voldoen. Wij zien veranderingen in de markt als een kans voor meer groei, om onze winsten en capaciteiten in dienst te stellen van de ontwikkeling en levering van innovatieve producten, diensten en oplossingen die voldoen aan de nieuw ontstane behoeften van onze klanten.

3. Leiderschapscompetentie
Wij willen het kwaliteitsmanagement voortdurend aanpassen en verbeteren aan nieuwe omstandigheden. De bedrijfs- en procesdoelstellingen zijn afgeleid van het kwaliteitsbeleid om de managers te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor het gezamenlijk bereiken van onze  kwaliteitsdoelstellingen en zich te identificeren met onze kernwaarden.

4. Behoud van marktaandeel
Wij willen zowel voor onze klanten als voor onszelf duidelijke concurrentievoordelen creëren en ook op het gebied van milieubescherming en veiligheid en gezondheid op het werk een betrouwbare partner zijn. Wij willen de groei van onze onderneming veiligstellen door markten te bedienen waarin wij  reeds aanwezig zijn met zinvolle en innovatieve producten, diensten en oplossingen – dit is waar wij ons willen handhaven. Wij willen ook nieuwe gebieden aanboren, waar we kunnen voortbouwen op onze technologieën en competenties en rekening houden met de belangen van onze klanten en andere partijen.

5. Winst
Ons doel is voldoende winst te genereren om de verdere groei van ons bedrijf te financieren en de middelen te verschaffen die wij nodig hebben om onze (bedrijfs)kwaliteitsdoelstellingen en andere taken te verwezenlijken.

6. Voortdurende verbetering
Wij zien het als onze taak en uitdaging om de status quo in twijfel te trekken en door continue verbetering toekomstgerichte oplossingen voor onze taken te ontwikkelen. Ons doel is de kwaliteit en het concurrentievermogen van de door ons aangeboden producten voortdurend te verbeteren.

7. Nul-fouten-filosofie
Voor ons vormen problemen en erkende fouten een kans voor innovaties en verbeteringen. Iedere medewerker heeft de plicht en het recht bij te dragen aan het opsporen en elimineren van gebreken en het produceren van onberispelijke kwaliteit, alsmede het vermijden of  verminderen van milieuschade. Het voorkomen van storingen is belangrijker dan het detecteren ervan.

8. Tevredenheid van de medewerkers
De kwalificatie, informatie en motivatie van alle medewerkers is een fundamentele voorwaarde voor het succes van onze onderneming. Daarom is het van belang het personeel door middel van trainingen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen en hen te ondersteunen. Door doelen te stellen, verplichten wij ons tot voortdurende verbetering. Elke medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid op het terrein waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Het kwaliteitsbeleid is voor iedereen (belanghebbenden) toegankelijk en wordt gecommuniceerd door de personen en organisaties die in opdracht van de onderneming
werken.

9. Milieubescherming
Als onderdeel van het bedrijfsbeleid neemt de Zimmer Group verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers, de samenleving, het milieu en de energiebronnen. Hieruit vloeit voort dat wij ons ondernemerschap zien als een onderdeel van een ecologisch systeem waarvan het evenwicht en de biodiversiteit van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van alle leven. Als productiebedrijf erkennen wij onze bijzondere medeverantwoordelijkheid voor het behoud van de natuurlijke levensomstandigheden. Het zorgvuldig gebruik van de energiebronnen  heeft zowel milieutechnische als economische redenen. Efficiënt energiegebruik door een onderneming is actieve milieubescherming.

De directie en alle medewerkers verplichten zich er hierbij toe de kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsystemen te handhaven, te ontwikkelen en te verbeteren en aan de toepasselijke voorschriften te voldoen.

Uw contactpersoon
voor alle kwaliteitskwesties:

Michael Hoch
Hoofd Kwaliteitsmanagement
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670