Milieumanagement

  • De onderneming stelt zich ten doel de milieubescherming in haar gebied voortdurend te verbeteren.
  • De onderneming streeft ernaar het milieu actief te beschermen op al haar werkterreinen.
  • De onderneming bevordert het milieubewustzijn en de milieuverantwoordelijkheid van haar personeel en zorgt voor training, opleiding en ontwikkeling op gebieden die voor het milieu van belang zijn.
  • De onderneming streeft ernaar het verbruik van hulpbronnen en energie voortdurend te verminderen en emissies en afval tot een minimum te beperken om zo bij te dragen aan een milieubesparende ontwikkeling.
  • Bij investeringen en aanbestedingen moet rekening worden gehouden met milieueffecten.
  • Afgezien van de vanzelfsprekende naleving van alle relevante milieuwetten en officiële regelingen, moeten we waar mogelijk onder de minimum grenswaarden blijven.
  • De onderneming richt zich minimaal op de stand van de techniek en voert een open en constructieve dialoog met alle medewerkers en belanghebbenden, zoals buurt of gemeenten, over de daaruit voortvloeiende vraagstukken inzake milieuvriendelijke ontwikkeling en productie

Ondernemingsbesluit over milieu- en energiebeleid

Invoering van een milieu- en energiemanagementsysteem in de Zimmer Group

Milieu- en energiebeleid

Ons bedrijf, de Zimmer Group, werkt met bijzonder energie-intensieve productieprocessen. Wij zijn ons bewust van de daaruit voortvloeiende maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten ons in voor een duurzaam milieu- en energiebeleid.
 

Verantwoordelijkheid nemen

De uitvoering van ons milieu- en energiebeleid draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijf en vormt de basis voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Het milieu- en energiebeleid wordt regelmatig door het management geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt
 

Streven naar verbetering

Wij streven ernaar ons energieverbruik per omzet op lange termijn te verminderen en onze energie-efficiëntie te verhogen in een continu verbeteringsproces. Om deze doelen te verwezenlijken, werken wij op alle vestigingen met een milieumanagementsysteem volgens DIN ISO 14001 en een energiemanagementsysteem
volgens DIN ISO 50001. Het volgende milieu- en energiebeleid vormt het kader voor de vaststelling van strategische en operationele milieu- en energiedoelstellingen. Wij maken ons milieu- en energiebeleid concreet door middel van doelstellingen en stellen eenduidige strategieën op om deze te bereiken. Wij stellen de nodige middelen ter beschikking voor de toepassing van het managementsysteem, evalueren regelmatig de doeltreffendheid ervan en treffen zo ver mogelijk optimaliseringsmaatregelen om het systeem continu te verbeteren.
 

Energiebesparing

Op basis van een systematische analyse van het energieverbruik en de energieconsumptie evalueren wij de processen in ons bedrijf en ontwikkelen wij concepten voor energiebesparing. Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur en diensten houden wij rekening met het aspect energie-efficiëntie. Door regelmatig onderhoud van onze installaties scheppen wij de voorwaarden voor een hoog veiligheidsniveau en een grote beschikbaarheid. Dit leidt tot een stabiele bedrijfsvoering in termen van de door ons nagestreefde verbetering van de energie-efficiëntie.
 

Inzet voor het milieu

Wij zijn ons ervan bewust dat wij een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de flora en fauna op ons terrein. Wij dragen zorg voor ons milieu en zien erop toe dat bij alle bouwkundige en operationele vernieuwingen van ons bedrijf rekening wordt gehouden met de flora en fauna in onze onmiddellijke omgeving. Wij werken op een grondstoffenbesparende manier en gebruiken deze en andere goederen zo efficiënt mogelijk. Naleving van wettelijke verplichtingen en andere vereisten inzake energiegebruik, energieverbruik en energie-efficiëntie is voor ons de minimumnorm, die wij zoveel mogelijk overtreffen.
 

Een voorbeeld van transparantie

Wij informeren regelmatig alle medewerkers over maatregelen om het milieu te beschermen en energie te besparen. Wij motiveren hen om zelf verantwoordelijkheid op zich te nemen en bevorderen hun milieu- en energiebewustzijn. Wij onderhouden een open, feitelijke en uitvoerige dialoog met alle partijen die bij ons bedrijf betrokken zijn, alsook met onze zakelijke en contractuele partners. Wij werken nauw samen met alle betrokken autoriteiten en informeren hen op passende wijze over relevante kwesties in verband met ons milieu- en energiebeleid. Wij streven naar een eerlijke, objectieve en constructieve omgang met alle betrokken partijen en willen op die manier graag bijdragen tot meer wederzijds begrip.

Wij verbinden ons aan ons milieu- en energiebeleid en handelen daarnaar.