HF125 系列

  • 设计作为机组支架
  • 还适用于安装在万向节式角头中
  • 适用于加工木材、塑料、轻金属和复合材料
订单号S1 额定功率S1 额定扭矩最大速度
HF125-002-0019.0 [kW]7.3 [Nm]24.000 [rpm]
HF125-002-00212.0 [kW]9.0 [Nm]24.000 [rpm]
HF125-002-0049 [kW]7.3 [Nm]24.000 [rpm]
HF125-002-00512 [kW]9 [Nm]24.000 [rpm]